Thursday, February 24, 2011

नाही जमणार तुला माज्यावर प्रेम करायला

नाही जमणार तुला माज्यावर प्रेम करायला
नाही जमणार तुला माज्यावर प्रेम करायला

 
जन्मोजन्मी वेड्यासारखी वात पाहायला
लाग आता लग्नासाठी मुलगा शोधायला
मलाच आहेर द्यावा लागेल तुझ्या लग्नाला!

 
नाही जमणार तुला एकनिष्ठ राहायला
कदाचित लागेल तुला उष्टं खायला
कारणीभूत ठरेल जे प्रेम वाढायला
मलाच यावं लागेल तुझ्या लग्नाला !

 
नाही जमणार तुला माझं मन सांभाळणे
नाही सहन होणार तुला माझं रागावणं
नाही आवडणार कदाचित माझं विचित्र वागणं
बेधुंद बेदरकार बेफिकीर असणारं माझं जगणं!

 
नाही कळणार तुला माझ्या मनाचा भाव
नाही घेता येणार तुला माझ्या हृदयाचा ठाव
नाही आवडणार कदाचित माझ्या प्रेमाचा गाव
वादळवाऱ्यात भर समुद्रात असणारी सुसज्ज नाव !

 
नाही जमणार तुला माझ्यासोबत चालायला
आपली वाट आपणच शोधायला
हृदयातील दु:ख हृदयातच दाबायला
चेहऱ्यावर खोटं खोटं हसू आणायला

नाही जमणार हा एक जन्म माझ्या सोबत
स्वगत म्हण किवा व्यक्तिगत
सुदैव म्हण किंवा दुर्गत
मग सात जन्मांची काय गत ?

1 comment:

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...