Thursday, July 28, 2011

अंतर्भाव

ऐक शिष्या सावधान | येकाग्र करुनिया मन |
तुवां पुसिले अनुसंधान | अंत समयीचे ||
तरी अंत कोणासी आला | कोण मृत्याते पावला |
हा तुवां विचार केला |पाहिजे आता ||
अंत आत्म्याच्या माथा | हे तो न घडे सर्वथा |
सस्वरूपी मरणाची वार्ता | बोलोंचि नये | |
स्वरूपी तो अंत नाही | येथे पाहणे न लगे काही |
मृगजळाच्या डोही | बुडो चि नको ||
आतां मृत्य देहासी घडे | तरी ते अचेतन बापुडे |
शवास मृत्यू न घडे | कदा कल्पांती ||
आता मृत्य कोठे आहे | बरे शोधूनि पाहे |
शिष्य विस्मित होऊनि राहे | क्षण येक निवांत ||
मग पाहे स्वामीकडे | म्हणे हा देह कैसा पडे |
चालविता कोणीकडे | निघोनी गेला ||
देह चालवितो कोण | हे मज सांगावी खूण |
येरू म्हणे हा प्राण | पंचकरूप ||
प्राणास कोणाची सत्ता | येरू म्हणे स्वरूप सत्ता |
सत्ता रूपे तत्वता | माया जाण ||
मायेची माईक स्थिती | ऐसे सर्वत्र बोलती |
माया पाहातां आदी अंती | कोठेची नाही ||
अज्ञानासी भ्रांति आली |तेणे दृष्टी तरळली |
तेणे गुणे आडळली | नस्ती च माया ||
शिष्या होई सावचित्त | मायेचा जो शुध्द प्रांत |
तोचि चौदेहाचा अंत | सद्गुरू बोधे ||
चत्वार देहाच्या अंती | उरली शुध्द स्वरूप स्थिती |
तेणे गुणे तुझी प्राप्ती |तुजसी झाली ||
जन्मला चि नाही अनंत | तयास कैचा येईल अंत |
आदि अंती निवांत | तो चि तू आप घा ||
स्वामी म्हणती शिष्यासी |आता संदेह धरिसी |
तरी श्रीमुखावरी खासी | निश्चयेसी ||
देह्बुध्दिचेनी बळे |शुध्द ज्ञान ते झांकोळे |
भ्रांती हृदयी प्रबळे | संदेह रूप ||
म्हणोनि देहातीत ते सुख | त्याचा करावा विवेक |
तेणे गुणे अविवेक |बाधू न शके ||
तुटले संशयाचे मूळ |फिटले भ्रांतीचे पडळ |
तयास अंत केवळ | मूर्खपणे भ्रांती ||
जे जन्मलेची नाही |त्यासी मृत्यू चिंतीसी कायी |
मृगजळाचा डोही |बुडोची नको ||
मनाचा करूनी जयो |याचा करावा निश्चयो |
दृढ निश्चये अंत समयो |होऊनि गेला ||
आदि करूनी देहबुद्धी | देह टाकीला प्रारब्धी |
आपण देहाचा संबंधी | मुळीच नाही ||
अस्ते करुनी वाव |नस्त्याचा पुसूनी ठाव |
देहातीत अंतर्भाव |अस्ते खुणेने असावे ||
हे समाधान उत्तम | अस्तेपणाचे जे वर्म |
देहबुद्धीचे कर्म |तुटो जाणे ||
आता तुटली आशंका | मार्ग फुटला विवेका |
अद्वैत बोधे रंका राज्यपद ||
तंव शिष्ये आक्षेपिले |आता स्वामी दृढ झाले |
तरी हे ऐसे चि बाणले |पाहिजे की ||
निरूपणी वृत्ती गळे |शुध्द ज्ञान प्रबळे |
उठोनी जाता स्वयेची मावळे | वृत्ती मागुती ||
सांगा यासी काय करू | मज सर्वथा न धरे धीरू |
ऐका सावध विचारू | पुढिलीये समासी ||

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...