Saturday, September 29, 2012

तुझ्या डोळ्यांतले पाणी माझ्यासाठी वाहेल

येईल अशी एक  वेळ

माझ्या प्रेमाची जाणीव तुला होईल

मला  भेटण्यासाठी मग तूझ्या नजराही आतुर होईल

म्हणशील तेव्हा  तुझी आठवण येते रे 

आज  वेळ आहे बघ  वाटेवर  तुझ्या मी उभा आहे

अश्याच  एक  दिवशी   तू  उभी  राहशील  पण

उशीर झाला  असेल तेव्हा  मला तू थीरडी वर पाहशील 

म्हणशील तेव्हा  तुझी आठवण येते रे 

तेव्हा  तुला जाणीव  होईल  माझ्या खरया प्रेमाची 

जाणीव  होईल माझ्या एकटे राहण्याची  

मग  तू  माझ्या मागे  येशील ही मला हाक  देत तू तेव्हा रडशील ही

पण  मी गेलो असेल 

माझीही इच्छा  होईल तेव्हा तुला भेटण्याची पण ...??

जीव माझा  कुणाच्या तरी हातात असेल  म्हणशील तेव्हा  तुझी आठवण येते रे

काही  दिवस  जातील मग तुझे लग्न होईल...

खुश  अशील तेव्हा  त्या  तुझ्या संसारात.. 

पण माझ्या नसण्याची  जाणीव   सतत  तुला जाणवेल 

म्हणशील तेव्हा  तुझी आठवण येते रे 

दुसर्याच्या मिठीत असताना ..

जेव्हा  तुझ्या  डोळ्यांतले पाणी  माझ्यासाठी  वाहेल 

तेव्हा  तुला जाणीव  होईल  माझ्या खरया प्रेमाची  म्हणशील तेव्हा  तुझी आठवण येते रे.

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...